Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Képzéseink

Utolsó módosítás: 2018. február 27.

Ezen az oldalon a Társadalomtudományi Intézet tanszékei által gondozott képzések leírását találja.

A Társadalomtudományi Intézet képzési palettája voltaképpen a mai magyar felsőoktatás összes lehetséges képzési szintjét lefedi. Ugyan a felsőoktatási szakképzéseink (FOSZ) kifutó jellegűek, magyar – és a nemzetközi tanulmányok szak esetében angol – nyelvű alap- (BA) és mesterképzési (MA) szakokra, mindösszesen hét szakra várjuk leendő hallgatóinkat.

A képzések közül kettőt az Egyetem Pedagógia Karának szaktanszékeivel szoros együttműködésben működtetünk: az osztatlan tanárképzési szakunkat (média-, mozgókép- és kommunikációtanár) továbbá a család- és gyermekvédő pedagógus szakirányú továbbképzési szakot (mely kifutó jelleggel a kétciklusú tanárképzés keretében család- és gyermekvédő tanár MA néven is működik).

Amennyiben az egyes szakok részletes tanulmányi programjára (az ott teljesítendő vizsgák, szakmai gyakorlatok, stb. rendjére) kíváncsi, kérjük kattintson a szak nevére a bal oldali menüsoron.

 

Osztatlan tanári és mesterképzések (MA)


MÉDIA-, MOZGÓKÉP- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTANÁR

Az Egyetem Pedagógia Karán működő Mozgóképkultúra Tanszékkel közösen működtetett program. A képzés célja a hallgatók felkészítése a médiával, a mozgóképpel és a kommunikációval kapcsolatos tantárgyak tanítására illetve foglalkozások megtartására a közoktatásban és a felnőttképzésben. Olyan szakpedagógusokat képzünk, akik alkalmasak a mozgóképkultúra és médiaismeret tárgy oktatási feladatainak színvonalas ellátására, mozgóképes alkotások létrehozásával kapcsolatos gyakorlati feladatok vezetésére, illetve jártasak a filmkészítés gyakorlati területeiben, közművelődési intézmények dokumentumainak előállításában, tárolásában, a közéleti és kulturális újságírásban valamint a kiadványszerkesztésben és a multimédiafejlesztésben.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles média, mozgókép- és kommunikációtanár (angol nyelvű megjelölése: teacher of communication and media education)
Képzési idő: 10 félév
A szakkal párosítható: informatikatanár, magyartanár, rajz- és vizuáliskultúra-tanár, német nyelv és kultúra tanára, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

 

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLETI TANÁR

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés. A szakon végzők alkalmasak a társadalomtudományi tárgyak magas színvonalú oktatására; a tantervekben előírt kötelező társadalomtudományi ismeretekhez kapcsolódó tantárgyak oktatására; a társadalomtudományhoz közel álló tantárgyak (pl. társadalmi ismeretek, állampolgári ismeretek, filozófia) iskolai oktatására, továbbá a tanári pályán kívül más szakterületeken (pl. kommunikáció, politológia) is érvényesíthető ismeretek alkalmazására.


Előzményként elfogadott alapszakok (BA/BSc): történelem; néprajz; pszichológia; szabad bölcsészet; kulturális antropológia; kommunikáció és médiatudomány; társadalmi tanulmányok
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles ember és társadalom műveltségterületi tanár (angol nyelvű megjelölése: teacher of specialization of people and society)
Képzési idő: 2-5 félév, tanári oklevéllel: 2-3 félévNEMZETKÖZI TANULMÁNYOK

A Nemzetközi tanulmányok diszciplináris mesterképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek a történeti-, gazdasági-, diplomáciai-és társadalompolitikai folyamatoknak, politikai-, intézményi berendezkedéseknek az elemzésére.
Választható szakirányok:
- regionális és civilizációs tanulmányok (transzatlanti és amerikanisztika tanulmányok szakirány)
- Európa-tanulmányok (esélyegyenlőség Európában szakirány)
- tranzitológia szakirány
- Balkán-tanulmányok szakirány
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző (angol nyelvű megjelölése: MA in International Relation)
Képzési idő: 4 félév

 

SZOCIÁLPEDAGÓGIA

A képzés célja olyan magas szintű szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a szociálpedagógiai színtereken önállóan, vagy csoportban végzendő kutatási, szakértői, oktatási, döntéshozói, irányítási, tervezési és szervezési feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles szociálpedagógus (angol nyelvű megjelölése: MA in Social Pedagogue)
Képzési idő: 4 félév

 

Alapszakok (BA)


 

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY

A képzés célja olyan a kommunikáció és a média nyelvét elemi szinten értő és használó szakemberek munkaerőpiacra bocsátása, akik rendelkeznek kapcsolatteremtő, irányító és jó fogalmazási készséggel; kreatívak, ötletgazdagak, nyitottak új megoldások megtalálására és kipróbálására; továbbá a kor információs és kommunikációs kompetenciáit bírva a napi rutin szintjén képesek intenzív munkavégzésre választott szakirányuknak megfelelően a nyomtatott és online, illetve elektronikus média területén vagy a szervezetek/intézmények és cégek kommunikációs, marketing és PR stratégiájának kidolgozásában.

Választható szakirányok:
- írott és elektronikus média
- PR és közéleti kommunikáció
- nemzetközi kommunikáció
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: kommunikátor (zárójelben megjelölve a szakirány); angol nyelvű megjelölése: Communication Expert
Képzési idő: 6 félév

 

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismereteik és magas szintű nyelvtudásuk birtokában képesek lesznek minisztériumok, kormányzati szervek, állami intézmények nemzetközi és európai uniós feladatainak ellátására. Az EU által meghirdetett pályázatok megírására és a projektek menedzselésére.

Választható szakirányok:
- regionális közpolitikai
- esélyegyenlőségi
- nemzetközi vállalkozásmenedzsment
- EU-integrációs
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: nemzetközi kapcsolatok szekértő (angol nyelvű megjelölése: International Relations Expert)
Képzési idő: 6 félév

 

SZOCIÁLPEDAGÓGIA

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak szociálpedagógusi tevékenység ellátására, a gyermek és ifjú korosztály kapcsolati, tanulási, szociális problémáinak kezelésére, s támogatni tudják a fiatalokat és azok családjait, csoportjait és közösségeit az életvezetési problémák megoldásában (más mellett mint családgondozó, hivatásos pártfogó, szociális ügyintéző).

Választható szakirányok:
- kriminálpedagógiai
- tanácsadó
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: szociálpedagógus (angol nyelvű megjelölése: Social Pedagogue)
Képzési idő: 6+1 félév

 

Szakirányú továbbképzési szak


 

CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDŐ PEDAGÓGUS

A cél olyan pedagógusok képzése, akik képesek az oktatási és nevelési intézményben gyermekvédelmi feladatok ellátására, valamint rendszerszemléletükből adódóan alkalmasak intervenciókra a gyermek-család diádok egységében. Akik készek a család- és gyermekvédelmi munlát segítő szak- és szakmai szolgáltatást biztosító intézményekkel együttműködni; akik működési területükön a jogi és etikai normákat betartják és betartatják.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: társadalomismeret, pszichológia, szociális munka, szociálpedagógia, jogtudomány
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: család és gyermekvédő pedagógus
Képzési idő: 2 félév (180 óra)

 

Felsőoktatási szakképzések (FOSZ)


 

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA - KOMMUNIKÁTOR

A kommunikátor a közép- vagy felső szintű vezető egyik fontos munkatársa. Kommunikációs tanácsaival segíti döntéseinek kialakításában, elemzéseket és háttér-információkat ad az egyes döntések különbözű szintű közléséhez és fogadtatásához, valamint önállóan lát el egyes kommunikációs feladatokat.
Közreműködik a reklám- és a kommunikációs stratégiák kidolgozásában, a szervezet imázsának és arculatának egyik alakítója. Prezentációt szervez és készít, részt vesz az ügyviteli folyamatokban és a gazdasági ügykezelésben.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: kommunikátor asszisztens
angol nyelvű megjelölése: Assistant Communicator
Képzési idő: 4 félév (melyből az utolsó összefüggő külső intézményi gyakorlat)

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA - MODERÁTOR

A moderátor a nyomtatott és egyes elektronikus megjelenések létrehozásában közreműködik. Részt vesz a médiavállalkozás gazdasági és marketing ügyeinek intézésében, üzleti tervet készít, feltérképezi a médiahasználat (médiafogyasztás) alakulását. Nyomon követi a kiadványok útját a számítógéptől a nyomdáig. Alkalmazza a kiadványszerkesztés szabályait, laptervet készít, illusztrációt tervez, képet szerkeszt, anyagot tördel.
Jártas a tévés és rádiós formanyelvben, az elektronikus sajtóval kapcsolatos produkciók szervezésében, részt vesz azok technikai hátterének biztosításában.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: moderátor asszisztens
angol nyelvű megjelölése: Assistant Moderator
Képzési idő: 4 félév (melyből az utolsó összefüggő külső intézményi gyakorlat)


< Vissza