Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

TANÁRI MESTERSZAK SZAKMAI - DISZCIPLINÁRIS EGYSÉGE

Utolsó módosítás: 2019. január 03.

TANÁRI MESTERSZAK SZAKMAI - DISZCIPLINÁRIS EGYSÉGE (TANÁRI ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI) „B” TÉTELEK

A záróvizsga módszertani tételeinek célja: különböző tématerületek diszciplináris ismereteinek oktatási-nevelési céllal történő összekapcsolása, rendszerbe foglalása különös tekintettel a történettudomány, a pszichológia, a szociológia, a kulturális antropológia ismeretanyagára, valamint a közgazdaságtan, a jogtudomány, politológia és a filozófia vonatkozó ismeretköreire.

 

Témakörei:

 

1. Emberismeret, társadalomismeret, társadalmi ismeretek, állampolgári ismeretek; az interdiszciplinaritás kérdései.
2. Kiemelt nevelési területek: állampolgári nevelés, multikulturális nevelés, médiapedagógia, környezeti nevelés, emberi kapcsolatok. Globalizáció, multikulturális és interkulturális nevelés összefüggő bemutatása
3. A történelmi és az állampolgári tudat erősítésének módszerei, az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránti nyitottság és a környezetért érzett felelősség kialakításának módszerei.
4. A demokratikus intézményrendszer használatához szükséges ismeretek és képességek kialakítása – tervezéséhez, irányításához szükséges ismeretek.
5. Más kultúrák megismerése és elfogadása, a humánus, értékeket védő magatartás fejlesztési módszereinek komplex bemutatása.
6. A szocializáció és a társadalmi és jogi normák funkciói és kapcsolata a környezettel. Az oktatás és a nevelés társadalmi összefüggései. Az oktatás gazdasági feltételei és hatásai. Társadalmi egyenlőtlenségek, hátrányos helyzetű csoportok.
7. A társadalom- és emberismeret tanításának története Európában és az Amerikai Egyesült Államokban és Magyarországon. Tantervi modellek, eltérő megközelítések.
8. A jelenlegi hazai szabályozás: Nemzeti alaptanterv, kerettantervek, érettségi követelmények.
9. A társadalom- és emberismerethez tartozó kompetenciák azonosítása és értelmezése.
10. Tantervfejlesztési dilemmák, döntési pontok az Ember és társadalom műveltségi területen.
11. A tantárgyi integráció lehetőségei.
12. A tanár tervezőmunkája: tématerv és óravázlat készítése. Tankönyvek és más taneszközök.
13. A projektmódszer, kooperatív és dramatikus technikák alkalmazása az ember- és társadalomismeret tanításában. Az ellenőrzés és értékelés módszerei.
14. A kutatás eredményeit összefoglaló tanulmány összeállítási szabálya, felépítése.
15. Az információs világháló és a társadalom kapcsolata, lehetőségei és jövőkép. Információk az európai virtuális oktatási térben. Pedagógiai információk a világháló Európán kívüli részén.

 


< Vissza