Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kutatási témák, szakmai-ágazati kapcsolatok

Utolsó módosítás: 2016. november 25.

Ezen az oldalon az Intézethez (és oktatóinkhoz) köthető, egyéni vagy szervezett tudományos keretek közt zajló kutatási programokról, valamint az egyes szervezeti egységek tudományos kapcsolatairól nyújtunk információt.

A lap – a téma főoldalán és a kereső kifejezések alatt – az Intézethez tartozó tanszékeken kutatócsoport vagy műhely keretében zajló tudományos tevékenységekről számol be. Azokat a fontosabb kutatási irányokat és ezek eredményeit jegyzi, melyek egyfelől szorosan illeszkednek a Kar illetve az Egyetem stratégiai céljaihoz, másfelől szervezetten, vagy pályázat adta keretek közt vagy hazai/nemzetközi tudományos együttműködésben valósulnak meg.
Számos más(ik) téma és érdeklődési terület is megjelenik ugyanakkor kollégáink tudományos működésében, melyek feldolgozása leginkább egyéni úton, feltáró jellegű kutatómunkával történik. Amennyiben ezekre vagy oktatóink szakmai életútjára kíváncsi, az ilyen információkat a „Tanszékeink és oktatóink" menüpontban az egyes oktatói névjegyeken belül találja.

Tanszékeink tudományos munkája

A bal oldali menüsoron szereplő címkék egyikére, illetve ezen a lapon a tanszék nevére és/vagy a kiemelt kutatási témák címére kattintva további információkat talál. (Fejlesztés, feltöltés alatt!)

1) A Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéken a diszciplína sokszínűségének megfelelően különböző jellegű kutatások folynak, többnyire egyéni kutatómunka keretében. Ezek a témák illetve programok:
a) médiatörténeti kutatások
b) a médiaműveltség és a médiatudatosság vizsgálata
c) a digitális játékok (videojátékok) proszociális hatásának és hasznos alkalmazásainak kutatása
d) nemzetközi médiamodellek, médiapolitikák társadalmi és szakmai jellemzőinek összehasonlító elemzése
e) társadalmi nemek és civil szervezetek kommunikációjának vizsgálata

A médiatörténeti kutatásaik keretében oktatóink a hazai (sajtó)történetírás adósságait törlesztik: a korábban szükségszerűen (és sajnálatosan) háttérben maradt nagy szerzői, szerkesztői, kiadói személyiségek rajzaival ugyanúgy szolgálnak, mint a nagyon is jelentékeny vidéki sajtó, vagy éppen az arculatunkat a világ felé meghatározó, német nyelvű magyar sajtó vizsgálatával. Mindezt úgy, hogy egyfelől a társadalommal való kölcsönhatást helyezik a vizsgálódások középpontjába, másfelől a médium fogalmát is szélesebben értik; az értelmezésben a tér- és időbeliség fogalmi hálóját teszik meghatározóvá.
A médiaműveltség és a médiatudatosság vizsgálatok a köz- és felsőoktatásban tanulók körére terjednek ki, és a személyre szabott tanulási környezetekről (Personal Learning Environment-PLE) valamint az eköré épülő új pedagógiai modell működéséről is informálnak.
A digitális médiumok („új média") kommunikációs sajátosságait kutatva foglalkozunk a tanszéken az online személyközi kommunikációval (CMC), illetve a videojátékok pozitív hatásaival és az oktatásban történő felhasználási lehetőségeivel is. 

A Tanszék főbb hazai és nemzetközi ágazati-szakmai és tudományos kapcsolatai:

- MTA Művelődéstörténeti Bizottság - Médiatörténeti Albizottság
- Magyar Újságírók Országos Szövetsége
- Magyar Történelmi Társulat
- Magyar Irodalomtörténeti társaság
- Magyar Írók Szövetsége
- Magyartanárok Egyesülete
- Magyar Kommunikációtudományi Társaság
- Magyar Szociológiai Társaság
- Magyar Marketing Szövetség Közéleti és Nonprofit Marketing tagozat
- Játékoslét Kutatóközpont
- International Baccalaureate / Cardiff – Genf
- International Communication Association (ICA)
- Behavioral and Brain Sciences (BBS)
- Európai Újságírók Szövetsége (AEJ) Magyar Tagozata
- kommunikációt és médiát oktató felsőoktatási intézmények

* * *

2) A Politológia Tanszék kutatásai a társadalom- és a politikatudomány számos területét lefedik vagy érintik, és lényegében három nagy témacsoportra bonthatók:
a) közpolitikai folyamatok elemzése;
b) választáskutatás;
c) a nemzetközi kapcsolatok elemzése.

A közpolitikai folyamatok témakörébe eső jelenségeket (mint például politikusok és köztisztviselők döntéshozatali mechanizmusai, önkormányzatok és civil szervezetek a civil szférában és szerepük Közép-Európában) hazai és nemzetközi együttműködésben kutatják a tanszék oktatói (pl. OTKA, EGPA, NISPACEE, IIAS team tagjaként).
A választáskutatás keretében társadalmi és politikai tagoltság összefüggéseinek kutatása zajlik, nem kimondottan pártpreferencia vizsgálatok formájában, hanem a választói magatartások változásait és a politikai szocializációval való összefüggéseit mérve, valamint a választások hátteréül szolgáló szervezetek működési mechanizmusait tanulmányozva.
A nemzetközi kapcsolatok elemzése témakörben a tanszék munkatársai a posztszovjet térség, a Balkán és az Európai Unió nemzetközi kapcsolatainak elemzésével foglakoznak.

A Tanszék főbb hazai és nemzetközi ágazati-szakmai és tudományos kapcsolatai:

- MTA Politikai Tudományok Intézete
- MTA Politikatudomány-Nemzetközi Kapcsolatok Szakbizottság
- MTA Kisebbségkutató Intézete
- Magyar Politikatudományi Társaság
- Történettudományi Társaság
- 1956-os Intézet
- Századvég Politikai Iskola Alapítvány
- Agria Universitas Egyesület
- Magyar Innovációs Szövetség
- Szonda Ipsos
- Magyarország Külügyminisztériuma és számos nagykövetsége (más mellett Moldova, India, Svédország, USA, Svájc)
- APSA (Amerikai Politikatudományi Társaság), Washington-USA
- PAIX21 Foundation, Svájc
- Nemzetközi Tanulmányok Tanácsadó Testülete
- nemzetközi tanulmányokat oktató felsőoktatási intézmények

* * *

A Szociálpedagógia Tanszéken futó kutatási programok többnyire egyéni indíttatásúak, a témák - azon felül, hogy szorsan illeszkednek a képzés irányadó tartalmához - mindenekelőtt oktatóink szakmai érdeklődését tükrözik:
a) segítők érték és attitűdvizsgálata
b) pályaszocializáció, és szakmai identitás
c) csoportmunka lehetőségei a szociálpedagógus képzésben
d) közösségek szervezésének és működtetésének módszertani sajátosságai
e) az önismereti munka sajátosságai a képzésben
f) tanulási folyamat segítésének lehetőségei
g) hátrányos helyzet és a megküzdési stratégiák vizsgálata
h) a szociálpedagógia nemzetközi trendjei
i) a film, mint eszköz szerepe a szociálpedagógus tevékenységében
j) felsőoktatásban lévő hallgatók értékvizsgálata

A jelenleg is zajló és a közelmúltban lezárt "össz-tanszéki kutatásainkat" nagyrészt a hátrányos helyzet köré rendeztük. A hátrányos helyzetet generáló és megerősítő tényezők feltárásán túl a lehetséges kitörési pontokat, sikeres mobilitási stratégiákat szeretnénk feltérképezni. Kutatásaink eredményeit igyekszünk az oktatásban is megjeleníteni, tananyagok, kurzusok születnek a publikációk mellett. Hasonlóan fontos törekvésünk, hogy a hallgatók tudományos érdeklődését, szakmai ismereteit is megjelenítsük a kutatások során. Ezek eredményeként a közeljövőben két tanulmánykötetünk jelenik meg.

A Tanszék főbb hazai és nemzetközi ágazati-szakmai és tudományos kapcsolatai:

- MTA Köztestület
- MTA Pedagógiai Bizottság, Szociálpedagógia Albizottság
- MRK Társadalomtudományi Bizottság
- Magyar Filozófiai Társaság
- Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság
- Pszichológiai Társaság
- Pszichológus Kamara
- Magyar Hipnózis Egyesület
- Magyar Pszichodráma Egyesület
- Imágó Egyesület
- EMDR Egyesület
- Magyar Daseinanalitikai Egyesület
- Logoterápia és Egzisztenciaanalízis Nemzetközi Tudományos Egyesület
- Logoterápia Alapítvány
- Viktor Frank Institut
- FESET tagjelöltség


< Vissza