Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Szociálpedagógia Tanszék

Utolsó módosítás: 2018. szeptember 05.

Erősen gyakorlatorientált, személyközpontú és probléma-centrikus oktatás a segítő szakmák iránt érdeklődőknek

A szociálpedagógia szak az egykori Eszterházy Károly Főiskolán 1991-ben indult, 2016-ig a Tanárképzési- és Tudástechnológiai Kar önálló egysége volt, jelenleg pedig az Eszterházy Károly Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán működő Társadalomtudományi Intézet önálló tanszéke. A szakot az induláskor azzal a nem titkolt feltevéssel hozták létre, hogy az iskolarendszer, a közoktatás igényt tart majd olyan szakemberekre, akik valami mást tudnak, mint a klasszikus tanár-szakosok. Látható volt, hogy a pedagógiai szakmódszertani ismeret nem elégséges az iskolai nevelési problémák kezelésére, de a társadalmi működés következtében kialakult szociális problémák kezelésére sem. Ugyanakkor ebben az időben a Pszichológia Tanszék csupa olyan oktatóval működött, akik a gyakorlatból (gyermekvédelemben, nevelési tanácsadóból, gyógypedagógiai intézményből) ismerték az iskolák világát, hiszen napi munkakapcsolat kötötte össze őket az egyes intézményekkel. A tanszék vezetője Dr Estefánné dr. Varga Magdolna maga is gyakorló pszichológusként dolgozott korábban.  Rendre olyan programok kidolgozását kezdték el az akkori tanszéki kollégák, ami egyrészt a prevenciót szolgálja, másrészt a már gyermekvédelmi esetté váltak életútját segíti; tanácsadást, pályaorientációt támogat.

Egyszerűbben: az első idők programja a gyermekvédelmet, és a pályatanácsadást támogatta. Erre az is bátorította a tanszéket, hogy az előbbihez szakmai tapasztalatok társultak, utóbbit pedig külföldön volt lehetőség tanulmányozni, más hazai szakemberekkel együtt. Mások mellett olyan, a tanácsadásban Magyarországon jelentős kutatókkal, mint dr. Völgyesy Pál, dr. Szilágyi Klára, Ritoók Pálné dr. Ebben a kezdeti időben volt vendégoktatója a tanszéknek dr. Rókusfalvy Pál is, aki szintén az említett kör jelentős képviselője.

(Pillanatkép napjainkból: generációk találkozása egy asztalnál)

A képzés indulása után röviddel a levelező formát is kezdeményezte a tanszék, hiszen szerencsés, ha a már pályán dolgozó, tapasztalattal bíró szakemberek végeznek tereptanári tevékenységet a nappali tagozatos hallgatók mellett.
Ezzel párhuzamosan a tanszéki szervezetfejlesztés is magindult. Látható volt, hogy a szociálpedagógus képzés magán viseli azokat a jegyeket, amelyeket az őt befogadó intézmény visel. Ha pedagógia, neveléstudományi tanszék indította a szociálpedagógus képzést, akkor nagyobb súly került a pedagógiai tudásanyagra- és mélyebb ismereteket is adott ebben a témában,- ha pedig pszichológia tanszék fogadta be, vagy dolgozta ki a programot, akkor a pszichológia tárgyak kerültek fókuszba. Ezért, szükséges volt olyan szakemberek képzését szorgalmazni, akik szociálpedagógusok, szociális munkások, szociológusok, szociálpolitikusok. A ma képző oktatók, már ebből a körből (s ahogyan konkrét példák mutatják, van hogy az egykori egri szocpedesek közül) kerülnek ki, s közben önálló Szociálpedagógia Tanszékké alakultunk.

(Hadnagy József, a Szociálpedagógia Tanszék tanszékvezetője maga is Egerben végzett)

Meggyőződésünk, hogy a segítésnek több szintje létezik, egymást kiegészítve, és nem gyengítve. Ma is jellemző a képzésre az az öndefiníciónk, hogy szociális esetek személyes, pszichológiai fókuszú támogatását célozzuk. A pszichoszociális megközelítés hangsúlyozása azt jelenti, hogy az egyén életét meghatározza az őt körülvevő környezet, így a beavatkozásoknak segítenie kell az egyén szociális adaptációját. Az elmúlt évek alatt születtek olyan tanegységek, amelyek ezt támogatják.

Abból a feltevésből kiindulva, hogy a klientúra gyermekekből és fiatalokból valamint az őket körülvevő társas és szociális környezetből tevődik össze, kidolgoztunk olyan képzési programokat, amelyeket adekvátnak gondoltunk és gondolunk jelen társadalmi helyzetben is. Feltettük, hogy néhány területen deficittel élnek ezek a fiatalok, nevezetesen értékfelfogásban, tudatos életúttervezésben, valamint elmondható hogy gyakoriak az érzelmi zavarok. Ezért ezek mindegyikére kidolgoztunk egy-egy programcsomagot. Az értékfeltáró csoportfoglalkozások, a konfliktuskezelés technikái, az életút tervezés módszertana, a viselkedéskorrekciós eljárások és a pályaorientációs foglalkozások mindegyike egyéni és csoportos módon képes a fent megjelölt célok elérésében segíteni a szakembert és a vele együtt dolgozó klienst is. Szociális csoportmunka során szükségletorientált programokat dolgozunk ki a szociális, gyermekvédelmi és köznevelési rendszerben megjelenő célcsoportokra, így a szociálpedagógus adekvát beavatkozásokkal képest választ adni a társadalmi változások által generált, vagy az egyéni élethelyzetekben előforduló normatív és paranormatív krízisekre. A képzés működése során szakirányokat is létrehoztunk, melyek a felsőoktatási törvény változásaihoz igazodva vagy hangsúlyosakká váltak, vagy beépültek a szakmai törzsanyagba. Így képzési kínálatunkat jellemzik a kriminálpedagógiai és tanácsadó szakirányokhoz kapcsolódó tanegységek is. (kriminálpszichológia, pályaismeret, egyéni tanácsadás, pályaorientáció)

(Felvételünk a pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában készült, ahol más mellett konfliktuskezelést, pályaorientációt és délutáni kézműves foglalkozásokat tartottak hallgatóink nagy százalékban halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek.)

Nagy hangsúlyt fektetünk a hallgatói terepgyakorlatok szervezésére. A szociálpedagógus hallgatóinkat szívesen fogadják a környék és az ország köznevelési, szociális, gyermekvédelmi intézményeiben s szakmai, tereptanári és hallgatói visszajelzések alapján, büszkén mondhatjuk, hogy presztízsértéke van annak, ha valaki az egri képzéshez kötődik.


Oktatóink kapcsolata is szoros a tereppel. Bűnelkövető fiatalokra dolgoztunk ki közösen szociális készségfejlesztő képzési programot, melyet nagy sikerrel valósítottunk meg. Közvetlen kapcsolatban vagyunk a helyi és a szűkebb térség szociális és gyermekvédelmi intézményeivel, ahol rendszeres külső munkatársként szakértünk, vagy projektekben dolgozunk, esetmegbeszéléseket és szupervíziókat tartunk. Szakmai tapasztalatainkat beépítjük a tantermi oktatásba.

 

A Szociálpedagógia Tanszék szorosan együttműködik és szakmai munkájával hozzájárul az Egri Roma Szakkollégium sikeres működéséhez.

Továbbá tanszékünk szakmai háttér biztosításával működik együtt a  KOMETI-vel.

Képzésünkre jellemző a probléma-centrikus oktatás, mely során a hallgatók tapasztalataira, gondolataira, tudására építünk s kooperatív módszerek segítségével, gyakorlati problémák fókuszba állításával, a személyközpontú megközelítés alapelvei szerint partnerként dolgozunk együtt szemináriumokon s folytatunk diskurzusokat előadásokon.
Kutatói tevékenységünknek eredményeként fejlesztjük a szociálpedagógia hazai irodalmát s hallgatóinkkal közösen működtetünk tudományos diákköri műhelyeket, ahol a közös munkának köszönhetően új kutatási témák jelennek meg. Ennek a műhelymunkának köszönhetően több helyezett hallgatóval is büszkélkedhetünk az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákról.

(Diákjaink a 32. Országos Tudományos Diákköri Konferencián, Debrecenben, soraikban az első két helyezett Vad Anna és Veréb Lilla)

A jelenlegi kutatási témák sorából néhányat érdemes kiemelni, mert láthatóan ezek is kapcsolatban állnak a képzéssel:

- Segítők érték és attitűdvizsgálata
- Pályaszocializáció, és szakmai identitás
- Csoportmunka lehetőségei a szociálpedagógus képzésben
- Közösségek szervezésének és működtetésének módszertani sajátosságai
- Az önismereti munka sajátosságai a képzésben
- Tanulási folyamat segítésének lehetőségei
- Hátrányos helyzet és a megküzdési stratégiák vizsgálata
- A szociálpedagógia nemzetközi trendjei
- A film, mint eszköz szerepe a szociálpedagógus tevékenységében
- Felsőoktatásban lévő hallgatók értékvizsgálata

Elmondhatjuk, hogy a régióban és országosan is nevet szerzett a szociálpedagógia szak, a szakma és a munkáltatók (szociális ágazatban, gyermekvédelmi alap és szakellátásban, köznevelési ágazatban) szívesen alkalmazzák az Egerben végzett hallgatókat. Élő kapcsolatunk van a végzettekkel, tudománynapi rendezvényen, tanszéki rendezvényeken rendszeresen vannak jelen a már szakemberek. Az is képzési cél, hogy a gyakorlati munkában szerzett ismereteket a nappali tagozatos hallgatók azoktól is megismerjék, akik a mindennapok során művelik.

Csatlakozz Te is hozzánk s bizonyosodj meg arról személyesen is, amit a fenti sorokban közvetítettünk feléd.

Baráti üdvözlettel: a Szociálpedagógia Tanszék munkatársai


< Vissza